استانداردها

استاندارد13458

 استاندارد (اروپا ) 13458
این استاندارد به صورت تخصصی  ساخت مخازن کرایوژنیک را بررسی می کند.
این استاندارد برای مخازن ایستاده کرایوژنیک می باشد.
شرکت پیشران زمهریر آسمان با توانایی بالای در زمینه طراحی و تولید مفتخر به ساخت بیش از 40 مخزن بر اساس این استاندارد می باشد.
برای دریافت این استاندارد با ما تماس بگیرید.

استاندارد 13530

استاندارد (اروپا ) 13530
این استاندارد به صورت تخصصی  ساخت مخازن کرایوژنیک را بررسی می کند.
این استاندارد برای مخازن حمل کرایوژنیک می باشد.
شرکت پیشران زمهریر آسمان قادر به طراحی و تولید این نوع مخازن بر اساس این استاندارد می باشد.

برای دریافت این استاندارد با ما تماس بگیرید.